banerek modernizacja 2.JPG
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
14 15 16 17 18 19 20
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
baner kup bilet 3.JPG
baner kino.JPG
banerek ministerstwo.JPG
banerek facebook.JPG
banerek twitter.JPG
banerek modernizacja.JPG
RODO

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Rypiński Dom Kultury

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

 1. 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Rypińskiego Domu Kultury, adres kontaktowy: Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8, 87-500 Rypin.

 

 1. 2.       Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. 3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy     z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. 4.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • §  podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • §  inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 

 1. 5.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie   z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                   i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 1. 6.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • §  dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • §  sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • §  usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • §  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • §  prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • §  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. 7.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 1. 8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Administratora danych, przy czym podanie danych jest:
 • §  obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • §  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 

9.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się