banerek modernizacja 2.JPG
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
14 15 16 17 18 19 20
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
baner kup bilet 3.JPG
baner kino.JPG
banerek ministerstwo.JPG
banerek facebook.JPG
banerek twitter.JPG
banerek modernizacja.JPG
Dostępność

Deklaracja dostępności Rypińskiego Domu Kultury

Rypiński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 23.02.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.02.2021

Adres strony: rdk.rypin.eu

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

- formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych

- nie wszystkie zdjęcia są odpowiednio podpisane.

Wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- część zamieszczonych filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Strona internetowa Rypińskiego Domu Kultury posiada ułatwienia:

- możliwość zmiany kontrastu i powiększenia wielkości liter na stronie;

- możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

- koordynatorem ds. dostępności wyznaczonym przez Urząd Miasta Rypin – Marcin Kowalczyk, tel. 54 280 90 00, email:

lub

- Dyrektorem Rypińskiego Domu Kultury - email –

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 54 280 21 56

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Rypiński Dom Kultury znajduje się przy ulicy Warszawskiej 8 w Rypinie. Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- wejście od podjazdu ( w szczególności dla wykonawców i obsługi wydarzeń kulturalnych tj., koncerty, spektakle, spotkania),

-  wejście główne  (front budynku) dla pracowników, klientów, uczestników zajęć.  Plac przed budynkiem jest dobrze oświetlony i architektonicznie przystosowany (podjazd) dla osób niepełnosprawnych oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych jest na odpowiedniej wysokości zainstalowany dzwonek.

W pierwszym holu  budynku znajduje się kasa biletowa, do której jest swobodny dostęp i w której udzielane są kluczowe informacje na temat możliwości ośrodka. Na drugim holu znajdują się: szatnia z wygodnym dostępem, kawiarnia oraz toalety. Jedna z toalet jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Na parterze budynku znajduje się sala widowiskowa, w której również  jest miejsce wydzielone dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Na piętrze znajdują się sekretariat i pomieszczenia instruktorskie.

W sytuacji niezbędnej do załatwienia danej sprawy istnieje możliwość dostępności alternatywnej.

Rypiński Dom Kultury nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. Istniej możliwość skorzystania ze schodołazu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Rypińskim Domu Kultury nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się